شده ست حال تو را تا غریبه

شده ست حال تو را تا غریبه می پرسد

فقط سکوت کنی، در جواب گریه کنی ؟

و عشق چیست بجز اینکه سالها هر شب

کنار بالش خود قبل خواب گریه کنی ؟